Cekos In Ekspert

Na osnovu člana 81. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 - ispravka),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

(Sl. glasnik RS br. 106/13)

Osnovni tekst na snazi od 13/12/2013 , u primeni od 13/12/2013

Član 1.

U Pravilniku o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 99/11), u članu 2. tačka 4) reč: "suprotan" zamenjuje se rečju: "negativan".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) Upravljačka odgovornost je obaveza rukovodilaca svih nivoa kod korisnika javnih sredstava da sve poslove obavljaju zakonito, poštujući principe ekonomičnosti, efektivnosti, efikasnosti i javnosti, kao i da za svoje odluke, postupke i rezultate odgovaraju onome koji ih je imenovao ili im je preneo odgovornost;".

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) dobro finansijsko upravljanje;

4) zaštitu sredstava i podataka (informacija)."

Član 3.

U članu 6. stav 1. reč: "suprotan" zamenjuje se rečju: "negativan".

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-28/2013-09
U Beogradu, 21. novembra 2013. godine

Ministar,
Lazar Krstić, s.r.

© Cekos In, Beograd, www.cekos.rs